مرکز استعدادهای درخشان پسرانه علامه حلی
 
  شرح وظایف