مرکز استعدادهای درخشان پسرانه علامه حلی
 
  کادر اداری و اجرایی
معاون آموزشی

نادر جباری
کارشناس ارشد
مدیریت آموزشی
معاون آموزشی

محمد اکبری
کارشناس

معاون اجریی


بهروز دهقان

کارشناس حسابداری