مرکز استعدادهای درخشان پسرانه علامه حلی
گروه های آموزشی  
     
 

کادر اداری و اجرایی

معاون آموزشی

نادر جباری
کارشناس ارشد
مدیریت آموزشی
معاون آموزشی

محمد اکبری
کارشناس

معاون اجریی


بهروز دهقان

کارشناس حسابداری