مرکز استعدادهای درخشان پسرانه علامه حلی
 

کادر اداری و اجرایی

معاون آموزشی

نادر جباری
کارشناس ارشد
مدیریت آموزشی
معاون آموزشی

محمد اکبری
کارشناس

معاون اجریی


بهروز دهقان

کارشناس حسابداری