مرکز استعدادهای درخشان پسرانه علامه حلی
 
  اردو ها و بازداد ها

                    اهم فعالیتهای اردویی مرکز استعدادهای درخشان علامه حلی ملار د

                                        معاونت پرورشی و تربیت بدنی

                                            سال تحصیلی 91-90


1- بازدید از دانشگاه صنعتی شریف ( ویژه مقطع متوسطه )

2- اردوی خارج از استان یزد ( ویژه مقطع راهنمایی )

3- بازدید از دانشگاه علم و صنعت ( ویژه مقطع متوسطه )

4- بازدید از دانشگاه صنعتی شریف ( ویژه مقطع متوسطه )

5- بازدید از ایرانخودرو ( ویژه مقطع راهنمایی )

6- اردوی خارج از استان مشهد ( ویژه مقطع متوسطه )

7- اردوی خارج از استان مشهد ( ویژه قرآن آموزان مقطع راهنمایی )

8- اردوی خارج از استان مشهد ( ویژه قرآن آموزان و فعالین پرورشی مقطع متوسطه )

9- اردوی شهرستانک ( ویژه سال دوم متوسطه )

10- اردوی خارج از استان قم و کاشان ( ویژه دانش آموزان برتر درسی هر دو مقطع )

11- بازدید از فرودگاه مهرآباد تهران ( ویژه دانش آموزان برتر درسی مقطع متوسطه )