مرکز استعدادهای درخشان پسرانه علامه حلی
 
  امور فرهنگی

برگزاری اردوی زیارتی مشهد مقدس  - دیماه 1390