مرکز استعدادهای درخشان پسرانه علامه حلی
گروه های آموزشی  
     
 

امور فرهنگی

برگزاری اردوی زیارتی مشهد مقدس  - دیماه 1390