مرکز استعدادهای درخشان پسرانه علامه حلی
 
  فضا ها و امکاناتنماز خانهوضو خانهاتاق تكثیر

مدرسه قرآنیسالن آزمونسایت کامپیوترکتابخانهکارگاهکارگاه رباتیکآزمایشگاه فیزیک و نجومآزمایشگاه شیمی و زیست