مرکز استعدادهای درخشان پسرانه علامه حلی
گروه های آموزشی  
     
 

فضا ها و امکاناتنماز خانهوضو خانهاتاق تكثیر

مدرسه قرآنیسالن آزمونسایت کامپیوترکتابخانهکارگاهکارگاه رباتیکآزمایشگاه فیزیک و نجومآزمایشگاه شیمی و زیست