مرکز استعدادهای درخشان پسرانه علامه حلی
 

فضا ها و امکاناتنماز خانهوضو خانهاتاق تكثیر

مدرسه قرآنیسالن آزمونسایت کامپیوترکتابخانهکارگاهکارگاه رباتیکآزمایشگاه فیزیک و نجومآزمایشگاه شیمی و زیست